W celu zagwarantowania i ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej oraz ochrony ich prywatności i intymności, sporządziliśmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejszą Politykę Prywatności.

Warunki określone poniżej, a w szczególności obowiązek zachowania poufności, są obowiązkowe dla wszystkich pracowników wewnętrznych lub zewnętrznych, którzy pracują lub mogą pracować z nami i którzy mają dostęp do podanych przez Państwa danych, albo podczas przeglądania naszej strony internetowej, korzystania z naszych formularzy, albo podczas zatrudniania lub świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności w celu dostosowania jej do nowych przepisów prawnych lub orzecznictwa, jak również do sprawozdań lub opinii wydanych przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych lub Grupę Roboczą Art. 29.

W przypadku, gdy będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkowników, Klientów lub Potencjalnych Klientów w inny sposób niż określony w Polityce Prywatności obowiązującej w momencie przekazywania danych, lub w przypadku, gdy będziemy traktować je w celach innych niż wskazane w momencie przekazywania nam danych przez Użytkownika, dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Użytkownikiem, poinformować go o tym i uzyskać jego zgodę. W przeciwnym razie nie będziemy wykorzystywać tych danych do innych celów.

Radzimy użytkownikom sprawdzać ten tekst za każdym razem, gdy wchodzą na naszą stronę internetową, aby upewnić się, że możemy wykorzystać ich dane do celów, dla których zostały dostarczone.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część i jest na stałe powiązana z naszą polityką prywatności. Informacja prawna, w Warunkach prawnych zleconej usługi oraz w naszych Polityka Cookie, te teksty są dostępne na naszej stronie internetowej i zalecamy ich przeczytanie.

Zawsze będziemy wskazywać datę ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności, aby Użytkownicy znali skuteczne treści, które ich dotyczą oraz datę ostatniej aktualizacji.

DECUEVAS TOYS VENTURES SL, od teraz DECUEVAS TOYS, Zauważa, że ta polityka prywatności jest dostosowana do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwanego dalej "RGPD").

1. KONTROLER.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych zebranych, przetwarzanych i przechowywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz w związku z usługami świadczonymi i zlecanymi za jej pośrednictwem jest DECUEVAS TOYS, z NIF B42698670, z domicylami w C/Burgos 5, Ibi, 03440 de Alicante. E-mail: info@decuevastoys.com i telefon+34 96 555 07 39 DECUEVAS TOYS jest zarejestrowany w rejestrze handlowym Alicante, numer wpisu 1/2020/5.291,0, dziennik 351, pozycja 1482, w tomie 4286 arkusz 195, pozycja 1 ze stroną A-169328

2) PRZETWARZANIE DANYCH.

Ewentualnie wymagane dane osobowe będą składały się z tych, które są niezbędne do identyfikacji i odpowiedzi na wniosek właściciela danych, do rozwiązania podniesionych kwestii oraz do świadczenia zakontraktowanych usług, przy czym dane te będą gromadzone w konkretnych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny ze wskazanymi celami.

Właściciel danych zostanie poinformowany przez DECUEVAS TOYS, przed zebraniem Państwa danych, punktów ustanowionych w niniejszej Polityce Prywatności, abyście mogli Państwo wyrazić wyraźną, precyzyjną i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie Państwa danych.

3. SKRÓD DANYCH.

Po pierwsze, ważne jest, aby Użytkownicy mieli świadomość, że gdy dane osobowe są podawane online (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Internetu), mogą być one gromadzone i wykorzystywane przez innych. Z tego powodu, DECUEVAS TOYS nie ponosi odpowiedzialności za to, że takie informacje mogą być gromadzone, przechowywane i/lub przetwarzane przez nieupoważnioną osobę trzecią, ponieważ podjęła ona dostępne jej środki bezpieczeństwa, aby temu zapobiec.

Pochodzenie danych, które przetwarzamy i przechowujemy w DECUEVAS TOYS może pochodzić z różnych miejsc:

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe od tych użytkowników, którzy dobrowolnie zdecydują się na wypełnienie obowiązkowych pól, które umieściliśmy w każdym formularze na naszej stronie internetowej. .

Za pomocą tych formularzy użytkownik może złożyć zapytanie lub sugestię, poprosić o produkt od tych oferowanych na naszej stronie internetowej lub otrzymywać, jeśli jest do tego wyraźnie upoważniony, reklamy i biuletyny z DECUEVAS TOYS. Za pośrednictwem tych formularzy Użytkownicy przekazują nam swoje dane i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z celami wskazanymi w momencie wypełniania formularza.

Użytkownicy będą odpowiedzialni za prawdziwość i autentyczność danych, które podają za pośrednictwem naszych formularzy, będąc jednocześnie zobowiązani do ich stałej aktualizacji w celu uniknięcia błędów z naszej strony. Wszelkie nieprawdziwe lub niedokładne informacje lub dane przekazane za pośrednictwem tych formularzy będą leżały w gestii Użytkownika.

Informacje mogą również pochodzić z wiadomości e-mail, które otrzymujemy na adres info@decuevastoys.com, dlatego informujemy użytkowników, że dane i treści są przechowywane na naszych serwerach.

Ponieważ udostępniamy naszym użytkownikom sklep internetowy do świadczenia naszych usług, a także ponieważ przechowujemy w nim informacje o zakupie, sprzedaży, dostępie, zarządzaniu administracyjnym, itp, informujemy użytkowników, że domena https://decuevastoys.com, jest hostowany na serwerach OVH, zawartość strony internetowej jest również umieszczona na tych serwerach, znajdujących się we Francji.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mogą Państwo uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich, takich jak Redsys, za płatność za zamówione produkty kartą Mastercard, Visa i Visa Electron lub Paypal, aby dokonać płatności za pośrednictwem tej firmy. A teraz, DECUEVAS TOYS nigdy nie będzie miał dostępu do danych bankowych dostarczonych przez klienta tym osobom trzecim.

Użytkownicy powinni zostać poinformowani, że jeśli użytkownik lub potencjalny klient sobie tego życzy, można ustalić, że spotkanie odbędzie się telefonicznie. Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Cel przetwarzania wszystkich tych danych będzie taki, jak wskazano w czasie zbierania i opisany w sekcji "Cele obróbki i okresy przechowywania" niniejszej Polityki Prywatności.

4. LEGITYMACJĘ DO PRZETWARZANIA DANYCH.

Podstawa prawna przetwarzania danych Użytkownika zależy od czasu, w którym dane osobowe Użytkownika, Potencjalnego Klienta lub Klienta są gromadzone lub przetwarzane:

Podstawą prawną przetwarzania danych zgromadzonych za pomocą formularza kontaktowego i informacyjnego, jak również obsługi CHAT, będzie udzielanie odpowiedzi na konsultacje lub wnioski. Wnioski te nie oznaczają żadnego stosunku umownego.

Podstawą prawną przetwarzania danych zgromadzonych za pomocą formularza rejestracyjnego do zawierania umów na produkty jest istniejący stosunek umowny. Wypełniając powyższy formularz, zainteresowana strona akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności lub konkretnej klauzuli.

Podstawą prawną przetwarzania danych zebranych za pomocą formularza do wysyłania newsletterów jest zgoda. Wypełniając powyższy formularz, zainteresowana strona akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności lub klauzuli szczegółowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych zebranych za pomocą poczty elektronicznej info@decuevastoys.com, to zgoda. Wnioski te nie oznaczają żadnego stosunku umownego. Życiorys dostarczony przez użytkowników pozwala DECUEVAS TOYS na stworzenie odpowiedniego profilu użytkownika i uwzględnienie go w obecnych lub przyszłych procesach rekrutacyjnych.

5. CELE PRZETWARZANIA I TERMINY PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Cele, dla których każdy z zabiegów będzie przeprowadzany przez DECUEVAS TOYS, są ustanowione w różnych klauzulach informacyjnych zawartych w każdej z tras gromadzenia danych formularzach web, itp. Niezależnie od powyższego, szczegółowo przedstawiamy je poniżej, wraz z okresem przechowywania danych, przeprowadzonym przez DECUEVAS TOYS:

Formularz kontaktowy / i serwis czatu: Aby móc skontaktować się z Użytkownikiem w celu rozwiązania konsultacji, wątpliwości lub sugestii, a także przesłać mu, na jego życzenie, nazwę użytkownika i hasło dostępu do jego strefy prywatnej.

Dane te będą przechowywane na naszych serwerach bezterminowo w celu ich usunięcia i tak długo, jak długo dana osoba nie wyrazi swojego sprzeciwu. Jeżeli jednak przechowywane wiadomości e-mail są związane ze świadczeniem usług, będą one przechowywane tak długo, jak długo mogą powstać zobowiązania wynikające ze stosunku umownego. (5 lat - art. 1964 kodeksu cywilnego).

Formularz rejestracyjny: Dane te będą wykorzystywane przez DECUEVAS TOYS, w celu sprzedaży zakupionych produktów oraz do wewnętrznego zarządzania organizacją, księgowością, finansami i administracją.

Dane te będą przechowywane przez DECUEVAS TOYS tak długo, jak długo odpowiedzialność może wynikać z zastosowania środków przedumownych/umownych wymaganych przez zainteresowaną stronę (5 lat - art. 1964 kodeksu cywilnego) lub będą przechowywane przez okres 6 lat (art. 30 kodeksu handlowego).

Formularz do wysyłania biuletynów i reklam: Dane te zostaną wykorzystane przez DECUEVAS TOYS w celu dostarczenia informacji i skontaktowania się z Tobą w sprawie zainteresowania otrzymywaniem biuletynów i reklam.

Dane gromadzone za pomocą Cookies: Dzięki plikom cookie, o których informujemy w naszej Polityce dotyczącej plików cookie, które zalecamy Państwu przeczytać, gromadzimy dane, aby spersonalizować Państwa doświadczenia i lepiej służyć Państwa indywidualnym potrzebom, ulepszać naszą stronę internetową, umożliwiać dzielenie się komentarzami na portalach społecznościowych itp. Dane te będą przechowywane w sposób określony w naszym Polityka Cookie do którego się odnosimy.

Strefa prywatna (Moje konto): Użytkownik może uzyskać dostęp do swojej strefy prywatnej (Moje konto) za pomocą nazwy użytkownika i hasła oraz może modyfikować lub korygować swoje dane, kiedy tylko zechce, a także może wyrazić swój sprzeciw wobec leczenia w swoim przypadku lub zatajenia, w naszym systemie, kontaktując się z nami pod adresem info@decuevastoys.com. Dane te będą przechowywane przez DECUEVAS TOYS w czasie, w którym można żądać pewnego rodzaju odpowiedzialności za wykonanie umowy i świadczenie usług (5 lat - art. 1964 kodeksu cywilnego).

6. OBOWIĄZEK DOSTARCZENIA ŻĄDANYCH DANYCH.

W celu realizacji usług w sposób optymalny, Użytkownicy muszą przekazać nam informacje i dane osobowe wymagane w naszych formularzach. W przypadku nie dostarczenia wszystkich żądanych informacji i oznaczonych jako obowiązkowe, DECUEVAS TOYS nie będzie w stanie zaoferować swoich usług/produktów lub przesłać, jeśli dotyczy, żądanych informacji i w związku z tym nie będzie w stanie dostarczyć usług/produktów, którymi jest zainteresowany Użytkownik.

7. NIELETNI.

W DECUEVAS TOYS skrupulatnie przestrzegamy wymogów określonych w RDLP dotyczących ochrony danych osobowych nieletnich, dlatego też nie zbieramy celowo żadnych informacji od nieletnich poniżej 14 roku życia.

8. JAK CHRONIMY INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH, POTENCJALNYCH KLIENTACH.

DECUEVAS TOYS stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu utrzymania bezpieczeństwa danych osobowych oraz stara się zminimalizować możliwość przypadkowego lub nielegalnego zniszczenia, przypadkowej utraty, nieuprawnionego użycia, zmiany, nieuprawnionej modyfikacji, ujawnienia i/lub dostępu, jak również każdej innej nielegalnej formy przetwarzania danych, zgodnie z postanowieniami art. 32 RDLP.

W związku z tym oraz biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, jak również ryzyko prawdopodobieństwa i powagi naruszenia praw i wolności osób fizycznych, ustanowiono odpowiednie środki w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do istniejącego ryzyka.

W każdym razie DECUEVAS TOYS wdrożyło odpowiednie mechanizmy:

Zagwarantowanie poufności, integralności, dostępności i trwałej odporności systemów i usług w zakresie leczenia.

Przywrócenie dostępności i dostępu do danych osobowych w odpowiednim czasie, w przypadku wystąpienia zdarzenia fizycznego lub technicznego.

Regularnie sprawdzać, oceniać i oceniać skuteczność środków technicznych i organizacyjnych wdrożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania..

Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych, w stosownych przypadkach.

Niezależnie od powyższego, jako Użytkownik przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie są nie do pokonania, a sieci używane w Internecie nie są w 100% bezpieczne, tak więc wszelka komunikacja przesyłana w ten sposób może zostać przechwycona i/lub zmieniona przez osoby nieupoważnione, tak więc jako Użytkownik musisz zachować szczególną ostrożność.

9. ZAWIADOMIENIE O NARUSZENIU DANYCH OSOBOWYCH LUB NARUSZENIU BEZPIECZEŃSTWA.

Naruszenie danych osobowych jest naruszeniem bezpieczeństwa systemów informatycznych DECUEVAS TOYS, które powoduje lub może spowodować zniszczenie, zmianę, utratę, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp, przypadkowy lub inny, do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w związku ze świadczeniem naszych usług.

W przypadku, gdy dane osobowe, które przechowujemy i/lub przetwarzamy w DECUEVAS TOYS zostaną w jakikolwiek sposób naruszone, przystąpimy do powiadomienia zainteresowanych stron w odpowiednim czasie, zgodnie z art. 33 RDB.

10. ODBIÓR DANYCH.

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe w ramach grupy DECUEVAS TOYS (spółki zależne lub stowarzyszone z DECUEVAS TOYS VENTURES S.L.), jak również franczyzobiorcom marki DECUEVAS TOYS (zawsze w ramach opisanych celów i zgodnie z tą samą podstawą prawną, która wiąże DECUEVAS TOYS).

W ten sposób możemy spełnić wymagania umowne lub handlowe, których Państwo od nas zażądali i/lub zrealizować cele administracyjne Grupy. W każdym przypadku będziemy respektować prawny obowiązek przechowywania Państwa danych na liście usunięć, jeśli poprosili Państwo nas o nieprzysyłanie Państwu dalszych informacji handlowych.

Nasi zaufani dostawcy zewnętrzni będą mieli również dostęp do Państwa danych w ramach podpisanych przez siebie umów, dzięki czemu będą mogli w naszym imieniu prowadzić różne operacje handlowe (firmy i/lub franczyzobiorcy grupy DECUEVAS TOYS, zewnętrzni dostawcy usług). Udostępniamy im tylko te informacje, których potrzebują do wykonania usługi i wymagamy od nich, aby nie wykorzystywali Państwa danych osobowych do żadnych innych celów. Te firmy trzecie mają obowiązek zagwarantowania, że informacje są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie strony trzecie, z którymi współpracujemy, zachowały bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Dane osobowe, które użytkownicy, klienci lub potencjalni klienci mogli nam udostępnić za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w trakcie świadczenia usług, nie będą sprzedawane, przekazywane i/lub wymieniane z nieupoważnionymi osobami trzecimi, z wyjątkiem przypadków określonych poniżej w związku z międzynarodowym przekazywaniem danych, którego dokonujemy za pośrednictwem DECUEVAS TOYS.

Z drugiej strony, dane Klientów, będą mogły być przekazywane do Administracji Tributarnej i innych organów administracji publicznej, w przypadku gdy będą od nich wymagane.

11. MIĘDZYNARODOWYCH TRANSFERÓW DANYCH.

W DECUEVAS TOYS, używamy Twitter. . Ta sieć społeczna znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też wszelkie informacje, które umieszczamy na tym portalu społecznościowym, oznaczają, że dokonujemy międzynarodowego transferu danych do USA, ponieważ dane umieszczane na naszych profilach są przechowywane na serwerach tej firmy, również znajdujących się w USA. Jednakże, DECUEVAS TOYS, nie przesyła i nie traktuje za pośrednictwem tej platformy żadnych danych osobowych użytkowników, którzy dobrowolnie zdecydują się śledzić naszą stronę.

Informujemy naszych użytkowników, że Twitter stosuje się do Osłony prywatności i stwierdza w swojej Polityce Prywatności, połączonej powyżej, że jest ona zgodna z wyżej wymienionymi ramami ochrony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Listę można znaleźć tutaj, a tutaj można dowiedzieć się więcej o tym, jak Twitter przekazuje dane przechowywane na swojej platformie. W przypadku reklamacji lub roszczeń dotyczących ochrony danych osobowych podajemy następujące dane:

Twitter, Inc.

1355 Market Street #900

San Francisco, California 94103

Phone: (415) 222-9670

W DECUEVAS TOYS, używamy Facebook. Ta sieć społeczna znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też wszelkie informacje, które umieszczamy na tym portalu społecznościowym oznaczają, że dokonujemy międzynarodowego transferu danych do Stanów Zjednoczonych, ponieważ dane umieszczone na naszych profilach są przechowywane na serwerach tej firmy, również znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Facebook, Inc. uzyskał certyfikację z unijnych i amerykańskich ram ochrony prywatności. USA i Switzerland-USA osłony prywatności. USA. Jednakże, DECUEVAS TOYS, nie przesyła i nie przetwarza za pośrednictwem tej platformy żadnych danych osobowych użytkowników, którzy dobrowolnie zdecydują się śledzić naszą stronę.

Jak wspomniano powyżej, Facebook przestrzega zasad ochrony prywatności i stwierdza w swojej polityce prywatności, o której mowa powyżej, że jest ona zgodna z wyżej wymienionymi ramami ochrony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj o tym, jak Facebook przekazuje dane hostowane na swojej platformie. W przypadku reklamacji lub roszczeń dotyczących ochrony danych osobowych, podajemy następujące informacje:

Facebook, Inc.

1 Hacker Way

94025 Menlo Park

California 94025, EEUU

Phone: (1)-(650)-543-4800

W DECUEVAS TOYS, używamy Instagram. Ta sieć społeczna znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Dlatego też wszelkie informacje, które umieszczamy na tym portalu społecznościowym oznaczają, że dokonujemy międzynarodowego transferu danych do Stanów Zjednoczonych, ponieważ dane umieszczone na naszych profilach są przechowywane na serwerach tej firmy, również znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Facebook, Inc. jako właściciel Instagram. uzyskał certyfikację ramek osłon prywatności EU-EE. USA i Switzerland-USA osłony prywatności. USA. Jednakże, DECUEVAS TOYS, nie przesyła i nie przetwarza za pośrednictwem tej platformy żadnych danych osobowych użytkowników, którzy dobrowolnie zdecydują się śledzić naszą stronę.

Jak wspomniano powyżej, Facebook przestrzega zasad ochrony prywatności i stwierdza w swojej polityce prywatności, o której mowa powyżej, że jest ona zgodna z wyżej wymienionymi ramami ochrony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji o tym, w jaki sposób Facebook przekazuje dane hostowane na swojej platformie, można znaleźć tutaj. W przypadku reklamacji lub roszczeń dotyczących ochrony danych osobowych, podajemy następujące informacje:

Facebook, Inc.

1 Hacker Way

94025 Menlo Park

California 94025, EEUU

Phone: (1)-(650)-543-4800

12. PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Każda osoba będzie mogła korzystać z prawa dostępu, sprostowania, wytłumienia, ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia, nie bycia przedmiotem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym opracowywania profili i prawa do sprzeciwu wobec danych osobowych znajdujących się w którymkolwiek z plików, za które odpowiedzialność ponosi DECUEVAS TOYS, zwracając się do niej z prośbą o to za pomocą wszelkich środków, które pozostawiają zapis na temat jej wysłania i odbioru, jasno wyrażając swoje życzenie i załączając kserokopię jej dowodu tożsamości oraz taką liczbę dokumentów, jaka jest niezbędna do potwierdzenia jej tożsamości.

Nie należy zapominać o wskazaniu powodów uzasadniających skorzystanie z prawa. W tym celu można wysłać pismo na adres poczty elektronicznej info@decuevastoys.com, lub na adres /Burgos 5, 03440 Ibi (ALICANTE).

Mamy do dyspozycji formularze Użytkowników do wykonywania tych praw, mogą oni żądać ich wykonania w naszym formularz kontaktowy.

O co dokładnie możesz poprosić?

Prawo dostępu: Możesz poprosić o informacje, czy DECUEVAS TOYS przetwarza twoje dane osobowe.

Prawo do poprawek: Użytkownik może zażądać poprawienia danych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe, jak również ich usunięcia.

Prawo do odwołania: Mogą Państwo wnioskować o anulowanie danych, a w przypadku jakichkolwiek ograniczeń, DECUEVAS TOYS zatrzyma dane odpowiednio zablokowane, wyłącznie w celu realizacji lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie przetwarzania danych w podany sposób, chyba że z uzasadnionych powodów musimy kontynuować ich przetwarzanie, co zostanie przez nas wyraźnie określone.

Prawo do wnioskowania o ograniczenie leczenia: Mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Państwa danych w jednym z następujących przypadków:

a. W przypadku zakwestionowania dokładności przetwarzanych danych i przez okres pozwalający DECUEVAS TOYS na sprawdzenie dokładności danych.

b. Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem zgodnie z obowiązującymi przepisami, a osoba, której dane dotyczą, decyduje się ograniczyć ich wykorzystanie zamiast je wyeliminować.

c.Gdy strona poszkodowana potrzebuje Państwa danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych: Tak, aby w przypadku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, zostały one zwrócone lub przekazane do innej firmy wskazanej przez Użytkownika w ustrukturyzowanym, zautomatyzowanym i powszechnie stosowanym formacie.

Prawo do odstąpienia od umowy: Możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych, a DECUEVAS TOYS musi je usunąć bez zbędnej zwłoki:

a. Dane te nie są już wymagane w odniesieniu do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone.

b. Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której podstawie przetwarzane są dane, i nie ma innej podstawy prawnej, aby to zrobić.

c.Zainteresowana osoba sprzeciwia się przetwarzaniu, ponieważ jest ono przeznaczone do celów bezpośredniego marketingu produktów.

d. Dane te zostały przetworzone w sposób nielegalny.

e. Dane te muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego na poziomie wspólnotowym i/lub krajowym..

Ponadto użytkownicy mają inne prawa, a mianowicie:

1. Prawo do wycofania zgody: Użytkownik może wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeśli chce, musi jedynie skontaktować się z nami korzystając z tego prawa.

2. Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru:: Każdy Użytkownik może skontaktować się z Urzędem Kontroli, jeżeli uzna, że DECUEVAS TOYS traktuje jego dane w sposób błędny. W przypadku Hiszpanii organem kontroli jest Hiszpańska Agencja Ochrony Danych, Adres: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid oraz numery telefonów kontaktowych: 901 100 099 / 91 266 35 17.

13. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

DECUEVAS TOYS jest obecny w Twitter, Facebook, Instagram, bez uszczerbku dla wykorzystania innych w przyszłości.

Dlatego też, poprzez niniejszą Politykę Prywatności, uznaje się odpowiedzialność za traktowanie danych publikowanych przez DECUEVAS TOYS na tych platformach, jak również danych, które Użytkownicy wysyłają prywatnie do DECUEVAS TOYS w celu ich wydobycia - na przykład, komunikacji dla DECUEVAS TOYS w celu wzięcia udziału w konsultacjach.

Niezależnie od powyższego, za pośrednictwem profili, DECUEVAS TOYS nie udostępnia ani nie przekazuje żadnych danych osobowych Użytkowników, "zwolenników" Twittera, Facebooka, itp.

Korzystamy z niniejszej Polityki Prywatności, aby poinformować użytkowników, że profil DECUEVAS TOYS w wyżej wymienionych serwisach społecznościowych jest otwarty dla ogółu społeczeństwa, bez ograniczenia dostępu do innych użytkowników, tak aby nasza marka, usługi, konkursy, etc. były widoczne dla jak największej liczby osób. Dlatego w przypadku, gdy Użytkownicy, wyznawcy naszych profili, wyśleją na ścianę informacje o charakterze osobistym, będzie to ich wyłączna odpowiedzialność.

Każdy, kto nie chce być "wyznawcą" DECUEVAS TOYS w serwisach społecznościowych, w których jest obecny, powinien po prostu przestać śledzić ten profil zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem danego serwisu społecznościowego. Dane Użytkowników zamieszczone na naszych profilach pozostaną w nich, ponieważ Użytkownik wyraża zgodę do momentu ich wycofania, zwracając się o to do platformy.

Leczenie, które DECUEVAS TOYS przeprowadza w ramach sieci społecznościowych, będzie co najwyżej takie, na jakie pozwala sieć społecznościowa w odniesieniu do profili firmowych. Więc DECUEVAS TOYS będzie mógł informować, gdy prawo tego nie zabrania, swoim zwolennikom, a także, w jakikolwiek sposób, na jaki pozwala sieć społeczna, o jej działalności, konkursach, zawodach, usługach, itp. jak również zapewnienie spersonalizowanej obsługi klienta za pośrednictwem sieci społecznej.

Każdy Użytkownik będzie mógł skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych, kontaktując się z DECUEVAS TOYS na adres i e-mail wskazany w odpowiednim dziale.

W żadnym wypadku DECUEVAS TOYS nie będzie pobierać danych z serwisów społecznościowych bez wyraźnej zgody użytkownika.

Zdecydowanie zalecamy użytkownikom zapoznanie się z Polityką Prywatności i Warunkami Użytkowania serwisów społecznościowych, na których jesteśmy obecni.

15. OTRZYMANIE CV.

Każda osoba zainteresowana pracą w DECUEVAS TOYS może przesłać nam swój Curriculum Vitae, poprzez e-mail info@decuevastoys.com.

W tych przypadkach dane wygenerowane w wyniku uczestnictwa w procesie selekcji będą traktowane w celu analizy profilu zawodowego kandydata i umożliwienia mu udziału w procesach selekcji personelu organizowanych przez DECUEVAS TOYS, w zależności od wolnych lub nowo utworzonych stanowisk. Podobnie, i w przypadku wyboru profilu kandydata, jego dane mogą być wykorzystane do przetworzenia jego włączenia do personelu DECUEVAS TOYS.

16. WARUNKI:.

Zalecamy, aby użytkownicy zapoznali się również z Warunkami prawnymi, Informacją prawną i Zasadami dotyczącymi plików cookie, które regulują, między innymi, korzystanie, zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności obowiązujące na tej stronie.

Ostatnio zmieniony 29 maja 2018 r.