Artykuł 12 dekretu królewskiego 1205/2011 z dnia 26 sierpnia w sprawie bezpieczeństwa zabawek.

Ostrzeżenia.

1. W stosownych przypadkach, w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, ostrzeżenia dokonane do celów art. 11 ust. 2 określają odpowiednie ograniczenia dotyczące użytkownika, zgodnie z załącznikiem V część A. Dla kategorii zabawek wymienionych w części B załącznika V stosuje się ostrzeżenia określone w tej części. Ostrzeżenia określone w załączniku V część B pkt 2-5 stosuje się w formie, w jakiej zostały tam sformułowane. Zabawki nie są opatrzone żadnymi szczególnymi ostrzeżeniami, o których mowa w ust. 1, jeżeli są one sprzeczne z ich przeznaczeniem, określonym na podstawie ich funkcji, wymiarów i cech charakterystycznych.

2. Producent umieszcza ostrzeżenia w sposób wyraźnie widoczny i czytelny, łatwo zrozumiały i dokładny na zabawce, na załączonej etykiecie lub na opakowaniu oraz, w stosownych przypadkach, w instrukcji użytkowania dołączonej do zabawki. Małe zabawki sprzedawane bez opakowania są opatrzone odpowiednimi ostrzeżeniami umieszczonymi bezpośrednio na zabawce. Ostrzeżenia są poprzedzone odpowiednio słowem "Ostrzeżenie" lub " Uwaga". Ostrzeżenia, które określają decyzję o zakupie zabawki, takie jak te określające minimalny i maksymalny wiek użytkowników, jak również inne mające zastosowanie ostrzeżenia określone w załączniku V, są umieszczane na opakowaniu przeznaczonym dla konsumenta lub, w przypadku ich braku, są wyraźnie widoczne dla konsumenta przed zakupem, również w przypadku zakupu przez internet.

3. Zgodnie z art. 5.7 ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa są sporządzane co najmniej w języku hiszpańskim.

ZAŁĄCZNIK V

Ostrzeżenia

Część A

Ogólne ostrzeżenia

Ograniczenia dotyczące użytkowników, o których mowa w art. 12 ust. 1, obejmują co najmniej minimalny lub maksymalny wiek użytkowników zabawek oraz, w stosownych przypadkach, ich pojemność i maksymalną wagę lub jak również konieczność zapewnienia, że zabawka jest używana tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

Część B

Szczególne ostrzeżenia i wskazania dotyczące środków ostrożności, jakie należy podjąć podczas używania niektórych kategorii zabawek

1. Zabawki nie przeznaczone dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

Zabawki, które mogą być niebezpieczne dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, są opatrzone ostrzeżeniem, na przykład "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy", "Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej trzech lat" lub ostrzeżeniem z następującym piktogramem:

Ostrzeżeniom tym towarzyszy krótkie wskazanie, które może pojawić się w instrukcji obsługi, dotyczące szczególnego zagrożenia, do którego odnosi się środek ostrożności.

Niniejszego punktu nie stosuje się do zabawek, które ze względu na swoje funkcje, rozmiary, cechy, właściwości lub inne oczywiste cechy są wyraźnie nieodpowiednie do używania przez dzieci poniżej 36 miesiąca życia.

2. Aktywne zabawki.

Zabawki ruchowe będą opatrzone ostrzeżeniem: "Tylko do użytku domowego".

Do zabawek ruchowych przymocowanych do poprzeczki i innych zabawek ruchowych, w stosownych przypadkach, dołączona jest instrukcja obsługi, w której podkreśla się potrzebę regularnych kontroli i inspekcji ich najważniejszych części (podwieszeń, zapięć, mocowań do podłoża itp.) i w której stwierdza się, że jeżeli takie kontrole nie zostaną przeprowadzone, zabawka może stwarzać ryzyko upadku lub przewrócenia się. Należy również dostarczyć instrukcje dotyczące właściwego sposobu ich montażu, ze wskazaniem części, które mogą być niebezpieczne w przypadku nieprawidłowego montażu. Należy wyraźnie wskazać odpowiednią powierzchnię.

3. Funkcjonalne zabawki.

Zabawki funkcjonalne są opatrzone ostrzeżeniem: "Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej".

Ponadto dołączona jest do nich instrukcja obsługi, która wskazuje środki ostrożności, jakie powinien podjąć użytkownik, ostrzegając go, że niepodjęcie tych środków ostrożności narazi go na zagrożenia - które należy określić - właściwe dla urządzenia lub produktu, którego zabawka jest modelem w zmniejszonej skali lub imitacją. Należy również stwierdzić, że zabawka musi być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej pewnego wieku, o czym decyduje producent.