Ten dokument umowny będzie regulował kontraktowanie produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej https://decuevastoys.com, własność DECUEVAS TOYS VENTURES SL, od teraz PROVIDER.

Akceptacja tego dokumentu oznacza, że UŻYTKOWNIK:

Przeczytałeś, zrozumiałeś i zrozumiałeś, co tu jest napisane.

Jest osobą, która ma wystarczająco dużo możliwości, by go zatrudnić.

Przyjmij na siebie wszystkie zobowiązania z tego tytułu.

Warunki te będą obowiązywały na czas nieokreślony i będą miały zastosowanie do wszystkich umów zawartych za pośrednictwem strony internetowej PROWIDERA.

PROWADŹCA informuje, że handel jest odpowiedzialny i zna aktualne prawodawstwo krajów, do których wysyła produkty oraz zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji warunków, bez wpływu na towary lub promocje, które zostały nabyte przed modyfikacją.

Identyfikacja umawiających się stron

Z jednej strony dostawcą produktów zakontraktowanych/zakupionych przez UŻYTKOWNIKA jest DECUEVAS TOYS VENTURES SL, z siedzibą w C/Burgos 5, Ibi, 03440 (ALICANTE) z NIF B42698670 i numerem telefonu obsługi klienta +34 96 555 07 39.

Z drugiej strony UŻYTKOWNIK, zarejestrowany na stronie internetowej za pomocą poczty elektronicznej i hasła, za którego używanie i przechowywanie ponosi pełną odpowiedzialność i jest odpowiedzialny za prawdziwość danych osobowych przekazanych DOSTAWCY.

Przedmiot umowy

Umowa niniejsza ma na celu uregulowanie stosunków umownych sprzedaży i kupna powstałych pomiędzy DOSTAWCĄ a UŻYTKOWNIKIEM w momencie, w którym ten ostatni akceptuje w procesie zawierania umowy online odpowiednie pole.

Stosunek umowny zakupu i sprzedaży polega na dostarczeniu, w zamian za określoną cenę i podaną do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, konkretnego produktu.

Procedura kontraktowa

UŻYTKOWNIK, aby uzyskać dostęp do usług lub produktów oferowanych przez DOSTAWCĘ, musi zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej, zakładając konto użytkownika. W związku z tym UŻYTKOWNIK musi dobrowolnie i swobodnie udostępniać wymagane dane osobowe, które będą traktowane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (zwanego dalej "RGPD") i wyszczególnione w nocie prawnej i polityce prywatności niniejszej strony internetowej.

UŻYTKOWNIK, w przypadku rejestracji, wybierze nazwę użytkownika i hasło, zobowiązując się do ich starannego wykorzystania i nieudostępniania osobom trzecim, a także do poinformowania DOSTAWCY o ich utracie lub kradzieży lub ewentualnym dostępie nieupoważnionej osoby trzeciej, tak aby DOSTAWCA przystąpił do natychmiastowego zablokowania.

Po utworzeniu konta użytkownika informujemy, że zgodnie z wymogami art. 27 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), procedura rekrutacyjna będzie przebiegać zgodnie z następującymi krokami:

 1. Klauzule ogólnego kontraktowania.
 2. Oferowane produkty
 3. Wysyłka zamówień.
 4. Prawo do wycofania się.
 5. Reklamacje.
 6. Siła wyższa.
 7. Rywalizacja.
 8. Przegląd oferty.
 9. Język
 10. Archiwum dokumentacji
 11. Cena i okres ważności oferty.
 12. Koszty transportu.
 13. Sposób płatności, wydatki i rabaty.
 14. Proces zakupu.
 15. Obowiązujące gwarancje.
 16. Gwarancje i zwroty.
 17. Obowiązujące prawo i jurysdykcja.

Ogólne warunki

Ogólne warunki

1. KLAUZULE DOTYCZĄCE OGÓLNEGO UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

O ile nie ustalono inaczej na piśmie, złożenie zamówienia u DOSTAWCY będzie oznaczało akceptację przez UŻYTKOWNIKA niniejszych warunków prawnych. Żadne postanowienie UŻYTKOWNIKA nie może różnić się od postanowień WYKONAWCY, jeżeli nie zostało wcześniej wyraźnie zaakceptowane na piśmie przez WYKONAWCĘ.

2. OFEROWANE PRODUKTY

Główne cechy każdego produktu są opisane w odpowiednich arkuszach lub sekcjach. (Cechy, cena, oferty, rabaty itp.). Oferty będą odpowiednio oznaczone i zidentyfikowane, wskazując w wygodny sposób poprzednią cenę i cenę oferty.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

DOSTAWCA nie wyśle żadnego zamówienia, dopóki nie sprawdzi, czy płatność została dokonana lub w przypadku zamówień za pobraniem po potwierdzeniu tego i wysłaniu go przez naszego przewoźnika. Jeśli wysyłka odbywa się transportem wybranym przez kupującego, czas zależy od kupującego.

Przesyłki towarów będą zazwyczaj realizowane przez WYRAŹNĄ MESZKANIE (Seur, DHL, Wysyłka itp.), w zależności od miejsca przeznaczenia swobodnie wskazanego przez UŻYTKOWNIKA.

Terminy lub okresy dostaw należy rozumieć jako przybliżone, a opóźnienie nie stanowi istotnego naruszenia. W przypadku, gdy DOSTAWCA nie dostarczył towaru po upływie 30 dni od ustalonego terminu dostawy, klient będzie miał prawo do anulowania zamówienia i otrzymania zwrotu całej wpłaconej kwoty bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody zawinione przez DOSTAWCĘ.

Czas dostawy jest zazwyczaj uwzględniany w przypadku przesyłek półwyspowych od 24 do 72 godzin w dniach roboczych dla produktów znajdujących się w magazynie. Nie wysyłamy na Wyspy Kanaryjskie, Ceutę i Melillę. Pojęcie to jest rozumiane pod warunkiem, że dostępność towaru została potwierdzona i dokonano pełnej płatności za zamówienie.

WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy dostawa produktu nie zostanie zrealizowana, ponieważ dane podane przez UŻYTKOWNIKA są nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne.

Dostawę uważa się za dokonaną w momencie, gdy przewoźnik udostępnił UŻYTKOWNIKA, a UŻYTKOWNIK lub jego przedstawiciel podpisał dokument odbioru dostawy.

Obowiązkiem UŻYTKOWNIKA jest sprawdzenie produktów przy odbiorze oraz ujawnienie wszystkich zastrzeżeń i reklamacji, które mogą być uzasadnione w dokumencie odbioru dostawy.

W przypadku, gdy wynajem nie wiąże się z fizyczną dostawą jakiegokolwiek produktu, pobranego bezpośrednio ze strony internetowej, WYNAJMUJĄCY uprzednio poinformuje UŻYTKOWNIKA o procedurze, którą należy zastosować w celu wykonania tego pobrania.

4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UŻYTKOWNIK ma takie same prawa i terminy na dokonanie zwrotu i/lub reklamację ewentualnych wad lub usterek produktu lub usługi, zarówno online jak i offline.

UŻYTKOWNIK ma okres czternastu (14) dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania produktu, na jego zwrot (art. 71 ustawy 3/2014 z 27 marca). Jeżeli zwrot nie nastąpi z powodu wad produktu, koszty związane z wysyłką ponosi UŻYTKOWNIK. Produkt musi być zwrócony w oryginalnym opakowaniu i w idealnym stanie.

Prawo do odstąpienia od umowy nie może być stosowane w następujących przypadkach:

 1. Jeśli produkt nie jest w idealnym stanie

 2. Jeżeli opakowanie produktu nie jest oryginalne lub nie jest w idealnym stanie. Oryginalne opakowanie musi chronić produkt tak, aby był odbierany w idealnym stanie. Zabronione jest stosowanie plomb i taśm klejących nakładanych bezpośrednio na produkt.

 3. Gdy produkt jest otwierany bez możliwości udowodnienia, że nie był używany.

 4. W programach, które są bezpośrednio pobierane przez portal.

 5. Jeżeli są to produkty spersonalizowane lub takie, które ze względu na higienę lub inne prawnie przewidziane wyjątki nie podlegają temu prawu.

W przypadku wszystkich zwrotów konieczne jest wcześniejsze skontaktowanie się z DOSTAWCĄ, który poprosi o numer zwrotu (RMA), korzystając z dostarczonego formularza RMA.

Po otrzymaniu przez UŻYTKOWNIKA numeru RMA, wyśle on produkt do DOSTAWCY, podając ten numer w liście przewozowym, z kosztami transportu na jego koszt, na adres DECUEVAS TOYS VENTURES SL, C / Burgos 5, Ibi 03440 (ALICANTE).

5. REKLAMACJE

Wszelkie roszczenia, które UŻYTKOWNIK uzna za stosowne, zostaną rozpatrzone w możliwie najkrótszym terminie i mogą być zgłaszane pod następującymi adresami kontaktowymi:

Pocztówka: DECUEVAS TOYS VENTURES SL, C/Burgos, 5 - Ibi 03440 (ALICANTE)

Telefon: Godziny obsługi klienta: od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00 w 96 555 07 39 (tylko w dni robocze)

Mailinfo@decuevastoys.com

6. SIŁA ROBOCZA

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia wynikające z ważnej przyczyny. Wykonanie zobowiązania zostanie odroczone do czasu ustania działania siły wyższej.

7. KOMPETENCJA

UŻYTKOWNIK nie może scedować, przenieść lub przekazać praw, obowiązków i zobowiązań zawartych w sprzedaży.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do spełnienia, nie wpłynie to w żaden sposób na ważność, zgodność z prawem i zgodność z prawem pozostałych warunków ani nie zostanie w żaden sposób zmienione.

UŻYTKOWNIK oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania w całości.

8. PRZEGLĄD OFERTY

Każda sprzedaż i dostawa dokonywana przez DOSTAWCĘ będzie rozumiana jako podlegająca niniejszym Ogólnym Warunkom.

Żadna modyfikacja, zmiana lub umowa sprzeczna z Propozycją Handlową DECUEVAS TOYS VENTURES SL lub niniejszą umową nie będzie miała mocy prawnej, chyba że zostanie wyraźnie uzgodniona na piśmie i podpisana przez DOSTAWCĘ, w tym przypadku, te konkretne umowy będą miały pierwszeństwo.

Ze względu na stały postęp techniczny i udoskonalenia produktów, DOSTAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji dotyczących informacji podanych w reklamie, do czasu, gdy nie wpłynie to na wartość oferowanych produktów. Zmiany te będą ważne również w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu wpłynie to na możliwość dostawy oferowanych produktów.

9. CENA I TERMIN WAŻNOŚCI OFERTY

Ceny podane dla każdego produktu zawierają podatek od wartości dodanej (VAT) lub inne podatki, które mogą być stosowane. Ceny te, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, nie obejmują wysyłki, obsługi, pakowania, ubezpieczenia wysyłki ani żadnych innych dodatkowych usług i załączników do zakupionego produktu.

Ceny obowiązujące dla każdego produktu są cenami opublikowanymi na stronie internetowej i będą wyrażone w walucie EURO. UŻYTKOWNIK zakłada, że wycena ekonomiczna niektórych produktów może różnić się w czasie rzeczywistym.

Przed dokonaniem zakupu możesz sprawdzić online wszystkie szczegóły dotyczące budżetu: pozycje, ilości, cenę, dostępność, koszty transportu, opłaty, rabaty, podatki oraz sumę zakupów. Ceny mogą się zmieniać codziennie do momentu złożenia zamówienia.

Po złożeniu zamówienia, ceny zostaną utrzymane bez względu na to, czy produkty są dostępne, czy nie.

Każda płatność dokonana na rzecz DOSTAWCY oznacza wystawienie faktury na nazwisko zarejestrowanego UŻYTKOWNIKA lub nazwę firmy, którą ten ostatni poinformował w momencie składania zamówienia. Faktura ta zostanie przesłana wraz z zakupionym produktem, jak również w formacie PDF na adres e-mail podany przez UŻYTKOWNIKA.

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących zamówienia UŻYTKOWNIK może skontaktować się z działem obsługi klienta DOSTAWCY pod numerem telefonu +34 96 555 07 39 lub drogą elektroniczną na adres info@decuevastoys.com

10. JĘZYK

Językiem tego portalu internetowego będzie język hiszpański, informacje handlowe i umowne oraz komunikacja z Klientami odbywać się będzie we wspomnianym języku.

11. ARCHIWUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Jako dodatkową, wcześniejszą informację, wymaganą przez art. 27 ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego, KLIENT jest poinformowany, że DECUEVAS TOYS przystąpi do złożenia dokumentu elektronicznego, za pomocą którego jego zakup zostanie sformalizowany i dokument ten nie będzie dostępny.

12. KOSZTY WYSYŁKI

Koszty wysyłki możesz sprawdzić na następnej stronie -> Wysyłka.

Ceny nie obejmują kosztów wysyłki lub komunikacji, kosztów instalacji lub dodatkowych usług, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Koszty wysyłki są zmienne w zależności od wagi artykułów i miejsca przeznaczenia. Koszty wysyłki mogą być znane w każdej chwili z koszyka przed dokonaniem zakupu.

Na stronie www.decuevastoys.com mamy pozycje, których czas dostawy nie odpowiada ogólnym warunkom, ale dla tych pozycji czas ich dostawy zostanie prawidłowo określony w Twoim pliku.

13. METODY PŁATNOŚCI, OPŁATY I RABATY

śli nasz dział bezpieczeństwa podejrzewa jakąkolwiek anomalię lub oszustwo, decuevastoys.com zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji ze względów bezpieczeństwa.

DOSTAWCA udostępnia UŻYTKOWNIKOWI następujące metody płatności:

Karta bankowa (kredytowa lub debetowa): Jeśli zdecydujesz się na płatność kartą, zamówienie Klienta nie może zostać uwzględnione i nie zostanie zrealizowane do momentu autoryzacji płatności przez Twój bank lub kasjer. Płatność online kartą kredytową odbywa się poprzez system bezpieczeństwa "Secure Socket Layer", który szyfruje Twoje dane bankowe podczas przesyłania ich przez Internet. Ze względów bezpieczeństwa, decuevastoys.com weryfikuje wszystkie zamówienia płacone kartą kredytową. Akceptujemy karty Maestro oraz wszelkie karty Visa i Mastercard zarejestrowane w bezpiecznym systemie płatności Verified by Visa. Ponadto, w przypadku każdego zamówienia, którego kwota jest wyższa niż waga ustalona przez decuevastoys..com, Klient zostanie poproszony o przesłanie dowodu osobistego i dowodu adresu zamieszkania faksem lub pocztą elektroniczną, które zostaną wskazane w odpowiednim czasie.

Przelew lub wpłata: Klient musi dokonać przelewu na konto, które zostanie wskazane w odpowiednim czasie. Na koniec zamówienia Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z danymi konta bankowego, na które ma zostać dokonana wpłata.

WAŻNE: Jako koncepcję przelewu należy wskazać numer zamówienie, który zostanie wskazany na końcu zlecenia.

WAŻNE: W przypadku płatności przelewem bankowym, produkty nie są rezerwowane do momentu otrzymania wpłaty.

Jeśli minęło 48 godzin bez zapłaty za produkt, De Cuevas Toys przystąpi do anulowania zamówienia.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem o złożeniu zamówienia. W chwili obecnej znamy zapłatę w naszym podmiocie, przystąpimy do wysłania zamówienia.

Naszym obowiązkiem jest poinformowanie Państwa, że żadne dane dotyczące kont bankowych, numerów kart lub haseł nie będą przechowywane na naszych serwerach, ponieważ informacje te są przetwarzane bezpośrednio przez systemy bankowe i nie są przechowywane na żadnej stronie poza samym podmiotem. Podobnie płatności kartami płatniczymi dokonywane są przez bramki płatnicze z szyfrowanym protokołem bezpieczeństwa (https), przy pomocy którego informacje pomiędzy klientem a bankiem przemieszczają się w sposób zaszyfrowany przy użyciu kluczy znanych tylko bankowi.

Bramy płatnicze Banco Sabadell są certyfikowane przez agencję Verisign. Te dwie metody zakupu są bardziej bezpieczne niż jakakolwiek inna metoda zakupu w fizycznych sklepach z fizycznym TPV.

Zamówienia (zakupy)

W ciągu maksymalnie 24 godzin, w dni robocze, zostanie wysłany e-mail potwierdzający status zamówienia i datę wysyłki.

14. OBOWIĄZUJĄCE GWARANCJE

Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej są całkowicie oryginalne, chyba że w ich opisie podano inaczej. Wszyscy mają dwuletni okres gwarancji, zgodnie z kryteriami i warunkami opisanymi w Królewskim Dekrecie Ustawodawczym 1/2007 z dnia 16 listopada, który zatwierdził zmieniony tekst ustawy ogólnej o obronie konsumentów i użytkowników oraz innych ustaw uzupełniających.

15. GWARANCJE I ZWROTY

Gwarancja na oferowane produkty będzie stanowić odpowiedź na poniższe artykuły, oparte na ustawie 23/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. o gwarancjach sprzedaży towarów konsumpcyjnych:

I) Zgodność produktów z umową

1. O ile nie udowodniono inaczej, towary uważa się za zgodne z umową, pod warunkiem że spełniają one wszystkie wymagania określone poniżej, chyba że okoliczności sprawy sprawiają, że nie ma to zastosowania:

a) Pasują one do opisu sporządzonego przez DECUEVAS TOYS VENTURES SL

b) Są one odpowiednie do zastosowań, do których zwykle używa się produktów tego samego typu.

c) Nadawać się do wszelkich specjalnych zastosowań wymaganych przez klienta, jeśli w momencie zawierania umowy poinformował on o tym DECUEVAS TOYS VENTURES SL, pod warunkiem, że przyznał, że produkt jest odpowiedni do tego zastosowania.

d) Przedstawić zwyczajową jakość i wydajność produktu tego samego typu, jakiej klient może racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter tego produktu oraz, w stosownych przypadkach, opisy szczególnych właściwości produktów wykonane przez DECUEVAS TOYS VENTURES SL

e) DECUEVAS TOYS VENTURES SL opisuje szczegóły, właściwości techniczne i fotografie produktów dostarczonych przez producenta, tak aby nie były one wiążące dla tych publicznych oświadczeń.

2.Brak zgodności wynikający z niewłaściwego montażu produktu będzie utożsamiany z brakiem zgodności produktu, gdy montaż jest zawarty w umowie sprzedaży i został przeprowadzony przez DECUEVAS TOYS VENTURES SL lub na jego odpowiedzialność, lub przez UŻYTKOWNIKA, gdy wadliwy montaż wynika z błędu w instrukcji montażu.

3. Nie ponosi się odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności, o których UŻYTKOWNIK wiedział lub nie mógł nie wiedzieć w chwili zawierania umowy lub które pochodzą z materiałów dostarczonych przez UŻYTKOWNIKA.

II) Odpowiedzialność PROWADNICY

DECUEVAS TOYS VENTURES SL odpowie UŻYTKOWNIKOWI za każdy brak zgodności, który istnieje w momencie dostawy produktu.

DECUEVAS TOYS VENTURES SL uznaje prawo UŻYTKOWNIKA do naprawy produktu, jego wymiany, obniżenia ceny i anulowania umowy.

III) Naprawa i wymiana produktów

1. Jeśli produkt nie jest zgodny z umową, UŻYTKOWNIK może zdecydować się na jego naprawę lub wymianę, chyba że jedna z tych opcji jest niemożliwa lub nieproporcjonalna. Od momentu, w którym UŻYTKOWNIK przekaże do DECUEVAS TOYS VENTURES SL wybraną opcję, obie części muszą być zgodne. Niniejsza decyzja UŻYTKOWNIKA jest rozumiana bez uszczerbku dla postanowień poniższego art. IV w przypadkach, w których naprawa lub wymiana nie pozwala na zapewnienie zgodności produktu z umową.

2. Za nieproporcjonalną uznaje się każdą formę urządzeń sanitarnych, która nakłada na DECUEVAS TOYS VENTURES SL koszty, które w porównaniu z inną formą urządzeń sanitarnych nie są racjonalne, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby nie występował brak zgodności, znaczenie braku zgodności oraz to, czy alternatywna forma urządzeń sanitarnych mogłaby zostać przeprowadzona bez większych niedogodności dla UŻYTKOWNIKA.

V) Obniżenie ceny i rozwiązanie umowy

Cena zostanie obniżona, a umowa zostanie rozwiązana, według uznania UŻYTKOWNIKA, gdy UŻYTKOWNIK nie może żądać naprawy lub wymiany produktu oraz w przypadkach, gdy nie zostały one wykonane w rozsądnym terminie lub bez większych niedogodności dla UŻYTKOWNIKA. Uchwała nie zostanie podjęta, gdy brak zgodności ma niewielkie znaczenie.

VI) Kryteria obniżania cen

Obniżka ceny jest proporcjonalna do różnicy między wartością, jaką produkt miałby w momencie dostawy, gdyby był zgodny z umową, a wartością, jaką miałby w momencie dostawy faktycznie dostarczony produkt.

VII) Terminy:

1. DECUEVAS TOYS VENTURES SL jest odpowiedzialny za wszelkie niezgodności, które mogą pojawić się w okresie dwóch lat od daty dostawy. W przypadku produktów używanych, DECUEVAS TOYS VENTURES SL. i UŻYTKOWNIK będą mogli uzgodnić niewielki termin, który nie będzie krótszy niż jeden rok od daty dostawy.

O ile nie udowodniono inaczej, przyjmuje się, że brak zgodności, który uwidocznił się w ciągu sześciu miesięcy od dostawy, istniał w momencie dostawy, chyba że domniemanie to jest niezgodne z charakterem produktu lub charakterem braku zgodności.

2. O ile nie udowodniono inaczej, przyjmuje się, że dostawa miała miejsce w dniu wskazanym na fakturze lub etykiecie zakupu lub na odpowiednim dowodzie dostawy, jeśli jest on późniejszy.

3. Powództwo o stwierdzenie zgodności z powyższymi artykułami przewiduje trzy lata od daty dostawy produktu.

4. UŻYTKOWNIK musi poinformować DECUEVAS TOYS VENTURES SL o braku zgodności w ciągu dwóch miesięcy od daty jej stwierdzenia.

O ile nie ma dowodów przeciwnych, przyjmuje się, że zawiadomienie UŻYTKOWNIKA nastąpiło w ustalonym terminie.

VIII) Skarga przeciwko producentowi

W przypadku, gdy UŻYTKOWNIK stwierdzi, że nie jest możliwe lub przypuszcza nadmierne obciążenie, aby przejść do DECUEVAS TOYS VENTURES SL z powodu braku zgodności produktów z umową sprzedaży, będzie mógł wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do producenta w celu uzyskania zastępstwa lub naprawy produktu.

Ogólnie rzecz biorąc, i bez uszczerbku dla faktu, że odpowiedzialność producenta ustaje, na tych samych zasadach i warunkach, które zostały ustanowione dla DECUEVAS TOYS VENTURES SL, producent zareaguje na brak zgodności, gdy odnosi się do pochodzenia, tożsamości lub przydatności produktów, zgodnie z ich charakterem i celem oraz przepisami, które je regulują.

Producent, wytwórca produktu lub importer produktu na terytorium Unii Europejskiej lub każda osoba, która przedstawia się jako taka, podając na produkcie swoją nazwę, znak towarowy lub inne oznaczenie odróżniające.

Osoba, która odpowiedziała UŻYTKOWNIKOWI, będzie miała okres jednego roku na powtórzenie odpowiedzialności za brak zgodności. Okres ten jest liczony od momentu zakończenia działań naprawczych.

16. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki podlegają prawu hiszpańskiemu lub są interpretowane zgodnie z nim, o ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone. DOSTAWCA i UŻYTKOWNIK zgadzają się na zgłaszanie wszelkich kontrowersji, które mogą powstać w związku ze świadczeniem produktów lub usług objętych niniejszymi Warunkami do sądów i trybunałów w miejscu zamieszkania UŻYTKOWNIKA. 

W przypadku gdy UŻYTKOWNIK ma siedzibę poza Hiszpanią, DUŻYTKOWNIK i UŻYTKOWNIK wyraźnie rezygnują z udziału w jakimkolwiek innym forum, zgłaszając się do sądów i trybunałów znajdujących się najbliżej miasta Ibi (Hiszpania).